โปรแกรมเงินเดือน Payrpll System

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับระบบงานของธรุกิจอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าหากเป็นการคำนวณที่ไม่ได้มีระบบมาช่วยในการทำงานอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลค่อนข้างนานซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยำ เราจึงขอเสนอระบบโปรแกรมที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ให้กับท่าน คือ ระบบโปรแกรมคำนวณเงินเดือนสำเร็จรูปและระบบการบริหารงานบุคคล Business Plus HRM ที่เหมาะสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นระบบการคำนวณเงินเดือนที่ใช้งานง่ายช่วยจัดการเรื่องฟอร์มเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานต่างๆได้อย่างครบถ้วน และระบบช่วยคำนวณเวลาทำงานที่ช่วยลดระยะเวลาการคำนวณเงินเดือน และช่วยการคำนวณ ขาด ลา มาสายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงงานอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจผลิตสินค้ามีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าได้ครั้งละจำนวนมากและต้องมีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงงานผลิตพลาสติก เป็นต้น โดยธุรกิจกลุ่มนี้ได้มีการจะเติบโตอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิต ดังนั้นเมื่อคนทำงานกับเครื่องจักรเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมายลักษณะงานต้องทำงานตลอด 24 ชม. โดยกำหนดกะการทำงานแบบกะต่อกะหมุนเวียน 24 ชม. ซึ่งต้องจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมและต้องมีแผนสำรองกรณีพนักงานไม่สามารถมาทำงานได้ ต้องกำหนดการทำงานควบกะ ซึ่งนอกจากจะต้องใช้เวลาในการจัดการให้เหมาะสมแล้วการให้ผลตอบแทนต่างๆ ในกะการทำงานก็มีขั้นตอนในการคำนวณผลตอบแทนเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขและนโยบายบริษัท เช่น ค่าล่วงเวลาก่อนและหลังเข้างาน,ค่ากะ,ค่าอาหาร,ค่าคุมเครื่องจักร ฯลฯ และต้องคำนวณชั่วโมงงาน,มาสาย,กลับก่อนเวลา,ลางาน เป็นต้น ซึ่งเป็นงานสำคัญที่ต้องคำนวณให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรวจสอบง่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบช่วยงานที่ดีเพื่อช่วยลดงาน เพิ่มความสะดวก เพิ่มความมั่นใจในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

ปัญหาเรื่องกะทำงานจะหมดสิ้นไป…เพียงเลือกใช้ Business Plus HRM “สำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า”

จากประสบการณ์ของ BUSINESS PLUS ที่พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งเราได้คลุกคลีกับการทำเงินเดือนของโรงงานผลิต หลากหลายธุรกิจจนเป็นผู้นำในการคำนวณเวลาทำงานอย่างอัจฉริยะในธุรกิจผลิตต่างๆด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและสั่งสมมาทำให้เราสามารถแยกจุดต่างของแต่ละประเภทธุรกิจได้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องลดขั้นตอนทำให้ชีวิตชาวHRหรือฝ่ายบุคคลมีเวลาเพื่อการบริหารมากขึ้น แทนที่จะต้องมาหัวหมุนกับการสลับกะ หมุนกะ เปลี่ยนกะ เพื่อให้กำลังพลเพียงพอตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องประสบด้วยลักษณะการทำงานของธุรกิจมีการทำงานเป็นกะซึ่งมีเงื่อนไขในการคำนวณที่ซับซ้อนธุรกิจต้องผลิตสินค้าตลอด 24 ชม. จึงจำเป็นต้องควบคุมอัตรากำลังคนให้พนักงานมาทำงานให้ตรงตามเวลากำหนดเป็นเงื่อนไขบทลงโทษและผลตอบแทนเพื่อควบคุมการเข้าทำงานตามกะของพนักงานเพื่อให้การผลิตสินค้าได้มาตรฐานการผลิตจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดช่วงเวลาทำงานเป็นกะการทำงานซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีกะ DAY,กะ Night เป็นหลัก
                                            กะปกติ                                                                                                      กะข้ามวัน
            EX.I DAY 08:00-17:00 +OT EX.I Night 19:00-07:00 (+OT)                   EX.II 07:00-16:00 +OT EX.II 20:00-08:00 (+OT)

กำหนดเงื่อนไขขั้นตอนการคำนวณ เช่น

 1. กรณีมาสายเก็บ สถิติ หรือหัก เงิน
 2. กลับก่อนเก็บ สถิติ หรือหัก เงิน
 3. ค่าล่วงเวลาก่อน และหลัง เวลาทำงาน คำนวณเวลาอัตโนมัติจากกะทำงานและเวลาเข้าออก คู่กับการควบคุม OT ด้วยการอนุมัติ OT
 4. เงินได้พิเศษในเงื่อนไขการทำงาน เช่น ค่ากะ ค่าอาหาร ค่าทักษะ ค่าคุมเครื่อง ค่าร้อน ค่าส่องกล้อง เป็นต้น ซึ่งสามารถให้ได้ทันที ที่ พนักงานเข้างานและเลิกงาน ตามกะที่กำหนด

นอกจากนั้นการจัดกะการทำงานจะต้องควบคุมอัตรากำลังคนให้หมุนทำงานได้ 24 ชม.ให้มีการเข้าต่อกะทำงานอย่างต่อเนื่องสามารถบริหารกำลังพลตามเป้าหมายการผลิต

ดังนั้น บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จึงได้รวบรวมความต้องการเฉพาะเหล่านี้มาพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM จำกัด จึงได้ออกแบบโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM ให้สอดคล้องกับการทำงานเฉพาะธุรกิจ เพื่อความสะดวกพร้อมใช้งานได้ทันที โดยและขอแนะนำเทคนิคในการบริหารจัดการ ด้วย โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM สำหรับ ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อรองรับการควบคุมกะการทำงานและผลตอบแทนตามกะและฝีมือแรงงานได้อย่างชัดเจน

 • โปรแกรมสามารถรองรับการสร้างผังองค์กรได้หลากหลาย โดยจะรองรับกับแผนกหรือแผนกย่อยในแต่ละสาขาได้
  ⇒ โปรแกรมสามารถกำหนดระดับพนักงานและกำหนดลักษณะการทำงานของพนักงานที่สังกัดฝ่ายสำนักงาน และพนักงานสังกัดฝ่ายผลิตได้อย่างชัดเจน
  ⇒ โปรแกรมสามารถรองรับตั้งค่าลักษณะการทำงานของพนักงานฝ่ายสำนักงานและฝ่ายผลิตที่มีเวลาเข้าออกงานแน่นอน และสามารถคำนวณ หักขาดงาน มาสาย กลับก่อน และสามารถคำนวณค่าล่วงเวลาให้พนักงานได้
  ⇒ โปรแกรมสามารถรองรับการตั้งค่าลักษณะการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีลักษณะการทำงานของการคำนวณหักมาสายแบบเป็นช่วงได้ เช่น ถ้ามาสาย 5 นาทีแรกเก็บสถิติและมาสายตั้งแต่นาทีที่ 6 เป็นต้นไปจะหักเงิน เป็นต้น
  ⇒ โปรแกรมสามารถรองรับการตั้งค่าของประเภทค่าล่วงเวลาได้ในกรณีที่ต้องการให้จำนวนที่มาสายนำมาหักจำนวนค่าล่วงเวลา
  ⇒ โปรแกรมสามารถรองรับการตั้งค่าลักษณะการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีลักษณะการทำงานที่มีเวลาเข้างาน – ออกงานไม่แน่นอนได้ โดยจะรองรับการทำงานทั้งกะเช้า และ กะบ่าย ซึ่งสามารถตั้งค่าในกะการทำงานเพื่อให้โปรแกรมคำนวณได้ตรงกับที่ต้องการ และง่ายในการ ประกาศกะ
  ⇒ โปรแกรมสามารถรองรบัการตั้งค่าของประเภทเงินเพิ่มเงินหักได้ทั้งในกรณที่ต้องการคำนวณหักเงินพนักงานในงวดทันที หรือต้องการที่จะเก็บ สถิติไว้พิจารณาอีกครั้ง
  ⇒ โปรแกรมมีวิธีการประกาศกะที่รองรับกับการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานแต่ละกลุ่มที่มีวันหยุดไม่ตรงกันได้ โดยจะเป็นวิธีที่ง่าย และเพิ่มความสะดวกในการประกาศกะการทำงานให้เร็วมากขึ้น
  ⇒ รองรับกรณีที่มีพนักงานมีการเปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือ เปลี่ยนวันหยุดประจำปี โดยสามารถสร้างคำสั่งในการเปลี่ยนกะ การทำงานหรือเปลี่ยนตารางการทำงานให้พนักงานได้ ซึ่งเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดไว้โปรแกรมจะเปลี่ยนกะการทำงานให้อัตโนมัติ
  ⇒ รองรับการประกาศกะการทำงานและการนำเข้าเวลาทำงานจาก File Excel เพื่อให้สะดวกในการทำงาน ซึ่งสามารถประกาศกะให้พนักงาน พร้อมกันเป็นกลุ่มหรือพร้อมกันทั้งบริษัทได้
  ⇒ รองรับการนำเข้างานประจำงวดต่างๆ ของพนักงานจาก File Excel เช่น นำเข้าจำนวนวันทำงาน, เงินเพิ่มเงินหักพนักงาน เป็นต้นเพื่อเพิ่ม ความสะดวกกรณที่ผ่ายบุคคลมีข้อมูลการทำงานของพนักงานที่บันทึกใน File Excel ซึ่งสามารถนำข้อมูลจากใน Excel มาจัดรูปแบบให้ตรงกับในโปรแกรมเพื่อนำเข้าอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปบันทึกในโปรแกรมทีละคน
  ⇒ สามารถกำหนดสูตรการคำนวณเงินได้ที่สำหรับบันทึกให้กับพนักงานฝ่ายผลิต เช่น ค่าความร้อน หรือ ค่าทักษะ เป็นต้น โดยสามารถตั้งค่า ให้ตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้
  ⇒ มีรายงานที่สามารถแสดงจำนวนค่าล่วงเวลาที่เกินและไม่เกิน 48 ชม. ต่อสัปดาห์ได้
  ⇒ มีรายงานสรุปการทำงานประจำเดือนของพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดการขาดงาน มาสาย หรือลาประเภทต่างๆ ได้ครบถ้วน
  ⇒ สามารถจัดกลุ่มของรายงานที่ใช้ประจำให้มาอยู่ในเมนูเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการเรียกรายงาน