บันทึกเวลาด้วยมือถือ

Bplus HRM Connect ผู้ช่วยมือหนึ่งของฝ่าย HR 👍

             ในปัจจุบันการทำงานในหลายๆ องค์กร จะมองหาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR เพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและหัวหน้างาน รวมทั้งเป็นการช่วยลดงานของฝ่ายบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่จะต้องทำซ้ำๆ หรือในส่วนที่เป็นงาน Routine โดยนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกให้มากขึ้นบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้มีการพัฒนาระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและผู้อนุมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการให้พนักงานสามารถ Self Service ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบถามข้อมูล, การบันทึกเวลาทำงานทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งการขอบันทึกเอกสารต่างๆ เพื่อส่งให้ผู้อนุมัติพิจารณา โดยทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ภายในระบบ Bplus HRM Connect ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งหมด ดังนี้

 

คุณสมบัติโดยรวมของระบบ

 • รองรับการบันทึกเวลาทำงาน ทั้งในและนอกสถานที่ได้ เมื่อทำการบันทึกเวลาอยู่ในระยะที่กำหนด ข้อมูลเวลาทำงาน จะเข้ามาในระบบให้อัตโนมัติ
 • บันทึกเวลา เข้าออก งานด้วยการ CHECK IN ผ่าน GPS โดยสามารถตรวจสอบพิกัดของพนักงานได้ว่าอยู่ในระยะที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งรองรับการตั้งค่าตามสาขาและไซต์งาน    รายละเอียดเพิ่มเติมBPLUS HRM CHECK IN
 • พนักงานสามารถทำการร้องขอข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการทำงานของตนเองจากระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตนเองได้
 • พนักงานสามารถทำการบันทึก เวลาทำงานทั้งในและนอกสถานที่, ขอเบิกสวัสดิการ, ขอเบิกเงินสดย่อย, ขอลา, ขอล่วงเวลา, ขอเปลี่ยนกะ, ร้องขอเปลี่ยนประวัติ, แจ้งร้องเรียนต่างๆ ผ่านระบบได้
 •  ในการอนุมัติเอกสารสามารถกำหนดผู้อนุมัติในระบบได้ทุกประเภทเอกสาร โดยชื่อผู้อนุมัติจะเป็นคนเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ และกำหนดชื่อผู้อนุมัติได้แบบไม่จำกัด
 • ฝ่ายบุคคลสามารถ เปิด-ปิด การร้องขอข้อมูลเฉพาะบางเมนูได้ เพื่อรองรับกรณีที่บางข้อมูลยังไม่ต้องการให้พนักงานร้องขอ
 • พนักงานที่ใช้งานผ่านมือถือ สามารถทำการ Download App ได้จากใน Play Store และ App Store
 • รองรับการนำเข้าข้อมูลต่างๆที่พนักงานดำเนินการผ่านระบบ โดยสามารถนำข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติเข้ามาในโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม

ฟังก์ชั่นการใช้งานของพนักงาน

 1. สามารถทำการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานผ่านทาง GPS บนมือถือได้ ทั้งในสำนักงานและนอกสถานที่ได้
 2. สามารถทำการ Request เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ตามเมนู ดังนี้
  • เอกสารราชการหมดอายุและแจ้งรายชื่อผู้อนุมัติเอกสาร
  • ข้อมูลประกอบการคำนวณ
  • รายการลดหย่อนภาษี
  • อายุการทำงานและรายละเอียดต่างๆ
  • รายละเอียดการสะสมและสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ข้อมูลยอดเงินคงค้างต่างๆ
  • รายละเอียดผลคำนวณเงินเดือนแต่ละงวด
  • รายละเอียดกะการทำงานที่จะต้องเข้าทำงาน
  • ข้อมูลผลการบันทึกเวลา
  • ข้อมูลรายละเอียดวันลาต่างๆ
  • รายละเอียดประวัติการฝึกอบรม
  • ข้อมูลประวัติการปรับเงินเดือน/ตำแหน่ง
  • รายละเอียดสวัสดิการที่ได้รับและสวัสดิการคงเหลือ
 3. สามารถทำการแจ้งเพื่อ ขอลา/ขอโอที/ขอเปลี่ยนกะ เพื่อให้ผู้อนุมัติทำการตรวจสอบและพิจารณาได้
 4. สามารถทำการแจ้งขอเบิกสวัสดิการพนักงานผ่านระบบได้ รวมทั้งเพิ่มจำนวนของชนิดสวัสดิการตามที่ต้องการได้ไม่จำกัด
 5. สามารถทำการแจ้งขอเบิกเงินสดย่อยรวมทั้งเพิ่มจำนวนของชนิดเงินสดย่อยตามที่ต้องการได้ไม่จำกัด

ฟังก์ชั่นการใช้งานของผู้อนุมัติ

 1. สามารถกำหนดผู้อนุมัติต่างประเภทเอกสารได้ เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่เอกสารแต่ละประเภทมีผู้อนุมัติต่างกัน
 2. สามารถกำหนดผู้อนุมัติได้แบบไม่จำกัดจำนวนและไม่จำกัดระดับ
 3. ระบบจะส่งข้อความแจ้งขออนุมัติมาให้กับผู้อนุมัติ โดยผู้อนุมัติสามารถทำการอนุมัติบนมือถือได้ทันที
 4. กรณีที่มีผู้อนุมัติมากกว่า 1 ลำดับ เมื่อผ่านการอนุมัติจากผู้อนุมัติคนแรกระบบจะส่งไปยังผู้อนุมัติลำดับถัดไปและส่งให้พนักงานทราบสถานะของการอนุมัติของผู้อนุมัติในแต่ละลำดับ
 5. กรณีที่เอกสารไม่ผ่านการอนุมัติก็จะส่งแจ้งกลับไปที่พนักงานทันที

การใช้งานเชื่อมโยงกับโปรแกรมเงินเดือน Bplus HRM v7.1 ขึ้นไป

 1. เมื่อมีการบันทึกเวลาอยู่ในระยะที่กำหนด ข้อมูลเวลาทำงานพนักงานจะเข้ามาในโปรแกรมเงินเดือนให้อัตโนมัติ
 2. กรณีทำงานนอกสถานที่ โปรแกรมสามารถทำการคำนวณตามกะการทำงานตามเงื่อนไขของการทำงานนอกสถานที่ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนกะการทำงานในโปรแกรม
 3. กรณีที่เอกสารที่พนักงานบันทึกเข้ามาในระบบและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถโอนผลการอนุมัติเข้ามาในโปรแกรมได้ทุกรายการ เพื่อให้มาคำนวณเงินเดือนในระบบได้
 4. กรณีเอกสารที่ผ่านและไม่ผ่านการอนุมัติ ระบบส่งแจ้งกลับไปที่พนักงานเพื่อให้ทราบทันที
 5. หัวหน้างานสามารถตรวจสอบได้ว่าในแต่ละวันมีพนักงานคนใดที่ไม่ได้สแกนนิ้วมือบ้าง

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Bplus HRM Connect กับ e-Leave, e-Welfare

ประโยชน์ได้รับของระบบ

 1. ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ติดตั้งไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 2. มีความปลอดภัยสูง เพราะไม่มีการเข้ามาเชื่อมกับฐานข้อมูลที่ใช้งานโดยตรง
 3. ลดงานของฝ่ายบุคคลในการแจ้งข้อมูลส่วนตัวต่างๆของพนักงาน
 4. หัวหน้างานตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานได้ทันที
 5. รองรับกับทุกธุรกิจของลูกค้า โดยเฉพาะธุรกิจที่ทำงานนอกสถานที่ ช่วยเรื่องการตรวจสอบเวลาได้สะดวกขึ้น

รองรับการทำงานแบบ Self Service เพื่อให้พนักงานสามารถร้องขอข้อมูลหรือทำการบันทึกเอกสารต่างๆผ่านระบบได้ครบถ้วน

Bplus HRM Connect

Presently, working process in many organizations looking for various technologies HR-related work to help facilitate the staff and supervisors, as well as reducing the work of HR in matters relating to work that would have to be repeated or in the part of the Routine job, by using tools or technology to facilitate more efficiently.

E-Business Plus Company Limited has developed a system that helps facilitate Staff and approvers which is a program developed to help facilitate by allowing employees to be able to self-service on their own, including inquiries, time recording both in and out of work place Including requesting to record various documents to send to the approver for consideration .All can be done within the Bplus HRM Connect system, which has all the following features.

The Overall Feature of system

1.Supports recording of working hours both in and out of work place when recording time within a specified distance. Then working time information will be transferred into the system automatically.

2. Capable to check the coordinates of the employees that are in the specified distance or not. Which supports settings according to branches and job sites

3. Employees are able to request for personal information and working information from their systems in order to check the own details

4. Employees can record Working hours both in and out of work place, requesting welfare benefit, petty cash withdrawals, leave requests, overtime requests, shift request, request to change personal information history, record any complaints through the system

5. In order to the approval documents, approvers would be assigned to all types of documents. The name of the approver can be the same or different, and the name can be specified unlimitedly.

6. The human resources department can enable and disable requests for specific information in some menus. To support some case that in some specific data that still do not want the staff to request

7. Employees who use mobile phones can download both apps from the Play Store and App Store.

8. Supports the import of various data that employees process through the system which can bring approved information into payroll program automatically

Program Operating Function

Function of Employees

 1. Capable to record Employees Time Attendance through GPS on mobile phone both in and out working place
 2. Request to check your personal information by following menu as below;
  • Expired Government Document and a list of document approvers
  • Information for Calculation Data
  • Tax Deduction items
  • Longevity and various information
  • Details of collection and contribution of provident funds
  • Information of various outstanding amount
  • Details of monthly salary calculation for each period
  • Details of work shift
  • Details of Time Attendance record
  • Details of leaving information
  • Details of Salary / Position adjustment
  • Details of receiving and outstanding welfare benefit
 3. Capable to notify leave/ OT /Shift request for the approval to check and consideration
 4.  Able to make a request for employee welfare benefit through system including increase umber of welfare benefit type as unlimited request
 5. Able to request a petty cash withdrawal including increase the amount of petty cash Unlimited request

Function of Approvers

1. Specify different approvers for document types to facilitate the case in which different types of documents have different approvers

2. Specify the number of approvers can be defined unlimitedly approver and levels.

3. The system will send the approval message to the approver which the approver can

approve instantly on mobile phone

4. In order to the approval has more than 1 level, when the first approval has approved the system will send directly through the next level and also inform status approval to employee in each level

5. In order to the document would not be approved, then there will be immediately

notify to staff

The System would connect with Bplus HRM V.7.1 or upper

 1. In order to Time Recording is specified in the specific distance, employee information will be transferred to Bplus HRM automatically
 2. In case of working out site office, system can be calculated based on work shift and working condition immediately without having to change the work shift in the program
 3. In case of document has been recorded and approved, there can transfer all approval transactions into program for salary calculation
 4. In case of document has been approved or not approved, system will be notified to employees immediately
 5. Supervisors can check that each day there are any employees who do not scan the finger scan

Benefits of System

 1. Convenience, fast and ease of use, easy for installation
 2. High security because no direct access to the database
 3. Reduce the work of HR Department in order to reporting personal information
 4. Supervisor can check working employee immediately

Download Brochure ENG Ver.